Ke kauze Karel Srp 2. 2. 2017 - His Voice

Autor: administrator <popper@popper.cz>, Téma: Press, Zdroj: HisVoice, Vydáno dne: 03. 02. 2017

Mediln manipulace a slep reakce kolaborant v R

20170202-ke-kauze-srp

Ke kauze Karel Srp 2. 2. 2017 - His Voice

Kauza Karel Srp, která v tchto dnech hýbe médii, na m psobí, mírn eeno, jednostrann. Doista opomíjí Srpovu nezastupitelnou práci na poli Jazzové sekce, nejdleitjší organizace, která v sedmdesátých a osmdesátých letech usilovala o to, aby nezávislé umlecké proudy (od jazzu a experimentálního rocku po literaturu) mohly být v eskoslovensku provozovány na legální bázi a nebyly pokud mono zatlaeny za hranici toho, co je komunistickou mocí zakázáno a trestn stíháno.  

Díky dílu, které po Jazzové sekci zstalo a bylo zaplaceno mj. uvznním nkolika pedstavitel organizace, Karla Srpa nevyjímaje, se o experimentální a nezávislé umlecké smry zaala zajímat celá ada mladých lidí dávno poté, co JS ve své nejslavnjší podob ji byla minulostí. Autor tchto ádk je jedním z nich.  

Jsem pesvden, e kampa proti Karlu Srpovi je médii vedena tak, aby nic z výše napsaného neinformovanému tenái pokud mono nemuselo pelétnout pes nos. A pestoe názorov stojím na opané stran politického spektra a Karla Srpa osobn neznám, cítím lidskou, fanouškovskou i profesní povinnost se jej zastat.  

Prosím tedy PT tenástvo, seznamte se s jeho píbhem a aktivitami teba prostednictvím knih Vladimíra Kouila Jazzová sekce v ase a nease 1971 - 1987, memoár Mikoláše Chadimy Alternativa i jeho vlastních Výjimených stav. Obraz bude úplnjší.  

O vyjádení k celé mediální honice jsem poádal Mikoláše Chadimu, hudebníka a leadera skupin Extempore a MCH Band, jemu podle nkterých hlas Karel Srp prý uškodil nejvíce. V Mikolášov knize Alternativa se o niem takovém nedoteme.  

S vyjádením pispl i Chadimv souputník, zakladatel Extempore a písniká Jaroslav Jeroným Neduha, jeho memoáry ivotabh vyšly pednedávnem.  

Petr Ferenc, šéfredaktor HIS Voice, 2. 2. 2017

 

 

Vzhledem k tomu co nepkného se v poslední dob napsalo o Karlu Srpovi, pedsedovi Jazzové sekce, pokládám za nutné prohlásit toto:  

Ve spisech, které proti mn vedla StB, jsem nenalezl ádný dokument, který by naznaoval, e Karel Srp proti mn, nebo skupin Extempore, zpravodajsky pracoval, chcete-li, e by m, nebo na jiné leny kapely „práskal“.  

Bylo tomu pesn naopak. Díky akcím poádaných v sedmdesátých letech Jazzovou sekcí se z neznámé kapely Extempore stala kapela známá širšímu publiku, chcete-li slavná. Jsem pesvden, e práv vystoupením na Praských jazzových dnech byly narušeny plány StB, které pedpokládaly „bezbolestnou“ likvidaci kapely a uvznní  tehdejšího leadera skupiny J. J. Neduhy, pozdji mého.  

Díky vystoupení Extempore s programem Milá 4 viselc na V. Praských jazzových dnech v Lucern nemohla StB pouít v pípad Plastik osvdený propagandistický scéná  o neumtelech, kteí zneuívají kapelu pro krytí „protisocialistické innosti“.  

Zrovna tak m Karel Srp nikdy nepemlouval k emigraci, a ji je na toto téma ve spisech StB cokoliv. Naopak mn pípadnou emigraci vdy rozmlouval.  

Mikoláš Chadima, 1. 2. 2017

 

 

Pipojuji se k názoru pana Chadimy, co se týe pana Karla Srpa. Nedomnívám se, e by nám jakkoli škodil, ale e naopak s Jazzovou sekcí vykonal mnoho pozitivního pro mladé lidi a pro mnohé muzikanty.  

Jaroslav Jeroným Neduha, Extempore, 1. 2. 2017

Pavel Turnovský-Uitel ve spolenosti Astrologická škola pro statené
také já se pipojuji k názoru Mikolášei Chadimy a Jaroslava Jeronýma Neduhu. Pipomínám zásluhy Karla Srpa o eskou nezávislou kulturu i to, e nakonec za své aktivity stanul spolu s ostatními vdími osobnostmi ped soudem. Štvanice proti nmu je nechutná. Pavel Turnovský 2. února 2017

Jií ermák
Také pro m byla Jazzová sekce jedním z mála maják v normalizaním svinstvu. Vím i tomu, e pan Srp neškodil skupin Extempore a snad se i snail neškodit nikomu jinému. Nebyl jsem v jeho situaci a nemám právo ho soudit. Je mi jen líto, e se ke svému, by moná neúmyslnému, selhání nedokáe oteven postavit. Váím si tch, kteí zakolísali a dnes to staten piznají. Není to lehké.

Robin Karel Popper-CHR (Chronický Rejpal) zamený na CHL (Chronické Lháe) ve spolenosti Dchod
Také já se pipojuji k názoru Mikolášei Chadimy a Jaroslava Jeronýma Neduhy. Štvanice proti nmu vedou lidé co neznají jeho spis, co se nenamáhali a nenamáhají si jej proíst a pejímají jen to, co jim média úelov pedkládají. Kdo se se spisem osobn seznámil tak ví, e neobsahuje nic tak závaného a poškozujícího kohokoliv z kruh tehdejší alternativní hudební scény. Jediné co já bych Srpovi vytknul je to, e se nedokázal po 1990 k tomuto problému otven postavit a piznat.