Archiv bezpečnostních složek (1)

Autor: Svobodný občan <svobodny@free.cz>, TĂ©ma: Rostislav Hedviček, Zdroj: PUP BiS ČTK, Vydáno dne: 17. 06. 2012

Ukázka textu o funkci Archivu bezpečnostních složek.

    The main motive for the establishment of the Security Services Archive was to concentrate and expertly organize materials of all security services of the former totalitarian regimes in Czechoslovakia. Its qualified processing and rendering documents accessible to the wide circle of interested parties can decisively contribute to the comprehension of the mechanisms on which the Communist regime was built and help prevent biased explanations of historical events.

    Pursuant to Act No. 181/2007 Coll., the Archive holds documents created by the activities of Security Services, the Communist Party of Czechoslovakia and the organization of the National Front acting in these forces during the period from April 4, 1945 through February 15, 1990. The greatest number of archival materials (approx. 17 km) comes from the Department of Security Services of the Ministry of the Interior, while other materials (approx. 2 km) originate from a number of departments: the Ministry of the Interior of the Czech Republic (including Military Intelligence), the Ministry of Justice, the Security Information Service, and the Office for Foreign Relations and Information.

    Functions of the Security Services Archives ensures access to and makes public documents and archival material concerning the security services; ensures access to documents and archival materials and provides needed assistance and information to state bodies authorized to access security proceedings and to investigate according to the Act on the protection of classified information, to the Czech Republic’s intelligence services in the fulfillment of their duties, and to investigative, prosecuting and adjudicating bodies for the purposes of criminal proceedings; facilitates the viewing of deposited archival materials based on the terms established by the Act on archival activity and record services and the Act on ensuring access to files of the ensuing activities of State Security (StB); retrieves from the deposited archival material documents required by state administrative bodies, territorial self-administration units and legal and natural persons, and makes copies and transcripts thereof; makes decisions regarding archival administrative procedures and record services.

Security Services Archive
http://www.abscr.cz/en

Archiv bezpečnostních složek
http://www.abscr.cz

    Hlavním motivem pro zřízení Archivu bezpečnostních složek bylo soustředit a odborně organizuje materiály všech bezpečnostních složek bývalého totalitního režimu v Československu. Jeho kvalifikované zpracování a zobrazování dokumentů přístupné širokým okruhem zainteresovaných stran může rozhodujícím způsobem přispět k pochopení mechanismů, na nichž byla postavena komunistický režim a zabránit zkreslené vysvětlení historických událostí.

    V souladu se zákonem č. 181/2007 Sb. Archiv obsahuje dokumenty vytvořené činností bezpečnostních služeb, Komunistická strana Československa a organizací Národní fronty, která jedná v těchto sil v období od 4. dubna 1945 do února 15 , 1990. Největší počet archivních materiálů (cca 17 km) pochází z Katedry bezpečnostních služeb Ministerstva vnitra, zatímco z jiných materiálů (cca 2 km) pocházejí z různých oddělení: Ministerstvo vnitra České republiky republiky (včetně Vojenského zpravodajství), ministerstvo spravedlnosti, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace.

    Funkce Archivu bezpečnostních složek zajišťuje přístup a zveřejňuje dokumenty a archivní materiály týkající se bezpečnostních služeb, zajišťuje přístup k dokumentům a archivních materiálů a poskytuje potřebnou pomoc a informace státním orgánům oprávněným pro přístup k zabezpečení řízení a vyšetřování podle zákona o Ochrana utajovaných informací, na zpravodajské služby České republiky při plnění svých povinností a vyšetřování, trestním řízení orgány pro účely trestního řízení, usnadňuje prohlížení uložených archiválií na základě podmínek stanovených zákonem o archivnictví a spisové službě a zákon o zajištění přístupu k souborům z následujících činností Státní bezpečnosti (StB), získá z uložených archivních materiálů dokumentů vyžadovaných státní správy, územních samosprávných celků a právnických a fyzických osob, a činí kopie a opisy z nich; rozhoduje o archivní administrativní postupy a spisové službě.

Security Services Archive
http://www.abscr.cz/en
Archiv bezpečnostních složek
www.abscr.cz